Data d'avaluacions

L’avaluació és la constatació de la consecució dels objectius programats. L’avaluació es continua, es realitza al llarg del curs, però s’informa als pares cada trimestre (3 evaluacions). En la següent taula s’informa de la data en que es farà entrega dels butlletins de notes a les famílies: