Normes de convivència

Les presents normes de convivencia han estat elaborades per tot el professorat del Centre, i aprovades pel Claustre i pel Consell Escolar.
1. L’horari de classes és el que queda establert en el calendari escolar. Es permetrà l’entrada fins 10 minuts més tard de l’hora oficial per motius justificables. Es podrá entrar també a l’hora de l’esplai de 10:40 a 11:10h.
2. Està prohibida l’eixida del col.legi durant l’horari oficial baix ningun concepte i aquesta sols s’efectuarà qun es presente al professor/a tutor/a petició justificada del pare, mare quedant l’alumne baix la responsabilitat directa d’aquestos.
3. No es podrá entrar ni a les classes ni als corredors fins que no toque la sirena.
4. Cap alumne podrá permanéixer al Centre excepte en les hores de classes o menjador, si no està acompanyat de cap professor/a.
5. S’assistirà a classe net i am roba adequada, depenent de l’activitat a realitzar.
6. Es respectaran totes les instal.lacions i dependències del centre: classes, patis, laboratori, biblioteca, sala de tecnología, etc…
7. Es respectarà tot el material existent en les classes, corredors, vestíbuls, etc…
8. Es comportarà tot alumne/a amb correcció en qualsevol activitat o joc.
9. Hi ha que guardar el màxim respecte als companys/es, porfessors/eres i tot el personal el col.legi (psicóloga, conserge, personal de neteja, etc…)
10. Abstenir-se de mastegar o menjar qualsevol tipus de llepolies.
11. Queda prohibida l’entrada de qualsevol telèfon móvil o jocs electrònics al Centre. En cas de portar-lo el professor/a, l’agafarà, quedant-se’l fins l’acabament del curs.